بخش اول نمونه سوالات نقشه کشی

- وظیفه میلگردهای راستادریک پودر بتنی در بالاو پایین به ترتیب جلوگیری ازنیروهای..................میباشد:

الف- فشاری- خمشی                  ب- کششی – خمشی

 ج- فشاری – کششی                 د- کششی- فشاری

 

102- جهت جریان گاز در کنتور همیشه از................میباشد:

الف- راست به چپ     ب- چپ به راست      ج- فرقی نمیکند      د- دورانی

 

103- فاصله کنتور گاز بایستی از کف .........سانتیمتر باشد

الف- 100            ب- 140            ج- 200              د- 250

 

104- مسیر انحرافی کنتور جهت .............. ایجاد میشود.(دور زدن کنتور)

الف- مسکونی     ب- مدارس       ج- بیمارستان و کارخانه ها      د- ب وج

 

105- وزن یک مترمیلگرد به قطر 15 میلیمتر چقدر است؟

الف- 577/1            ب-000/2           ج-997/1       د- 466/2

 

106- علائم اختصاری روبرو به ترتیب عبارتند از:

الف- پریز با محافظ- کلید اتصال- پریز آنتن          ب- پریز تلفن- کلید دوبل- پریز ساده

ج- پریز ساده- کلید دوبل- پریز تلفن                  د- پریزآنتن- کلید تبدیل- پریز با محافظ

 

107- ارتفاع شیر آبگرمکن زمینی- روشنایی -رگلاتور به ترتیب از راست به چپ عبارت است از:

الف- 165-210-40                  ب- 40- 165- 210 

ج- 40- 210- 165                  د- 210- 165- 40


- طبق ضوابط شهرداری حداقل ارتفاع درپارکینگ.................سانتیمتر و حداکثر شیب رامپ............ است:

الف- 170- 15%                  ب-200- 15%

ج- 180-10%                      د- 180- 15%

 

109- بار ناشی از وزن اجزاء ساختمان را چه مینامند؟

الف- بار زنده            ب- بار مرده              ج- بار جانبی            د- هرسه مورد

 

110- علت استفاده از میلگرد دربتن چیست؟

الف- مقاومت در برابر نیروهای فشاری            ب- مقاومت در برابر نیروی کششی

ج- مقاومت در برابر نیروی کششی و فشاری      د- مقاومت در برابر نیروی خمشی

 

111- فاصله خرپا از یکدیگر معمولا چند متر است؟

الف- 3تا5              ب- 3تا8                ج- 5تا10               د- 5تا8

 

112- سازه ای که نیروهای وارده را به صورت کششی و فشاری تحمل میکند کدام است؟

الف- قابی           ب- آجری             ج- خرپایی         د- اسکلت فلزی

 

113- موارد استفاده از شبکه مش در کجاست؟

الف- تیرها          ب- دالها             ج- دیوارهای برشی          د- فنداسیون

 

114- دلیل استفاده میلگرد آجدار در بتن چیست؟

الف- به علت ارزان بودن                   ب- به علت بهتر خم شدن

ج- به علت آلیاژبهتر و بالاتر                د- به علت چسبندگی بهتر با بتن

 

115- مفهوم بتن 300 کیلوگرم در متر مکعب چیست؟

الف- 300 کیلوگرم ماسه                    ب- 300 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

ج- 300 کیلوگرم آب                         د- 300 کیلوگرم ماسه و سیمان

 

116- مفهوم علامت                 چیست؟

الف- دال دوطرفه              ب- دال یکطرفه              ج- سقف تیرچه بلوک         د- دال تخت

 

117- مقاومت بتن در مقابل چه نیرویی زیاد میباشد؟

الف- کششی         ب- فشاری            ج- خمشی           د- برشی

 

118- علائم اختصاری داده شده از چپ ره راست عبارتند از:

                       DH.W.RDH.WS – C.W     

الف-آب سردمصرفی- آب گرم مصرفی- برگشت آب گرم مصرفی

ب- برگشت آب گرم مصرفی- آب سرد مصرفی- آب گرم مصرفی

ج- برگست آب گرم مصرفی- آب گرم مصرفی – آب سرد مصرفی

د- آب گرم مصرفی- برگشت آب گرم مصرفی- آب سرد مصرفی

 

119- وجود چه عاملی باعث میشود که سقف تیرچه بلوک عایق صوتی گردد؟

الف –خالی بودن فضای خالی بلوک          ب- وجود بتن

د- میلگرد حرارتی                                د- هرسه مورد فوق

 

120- در رابطه با روشهای مختلف لانه زنبوری کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

الف- روش کوپال با استفاده از دستگاه قطع کن سنگین است

ب- روش گرم معمولترین روش در ایران است

ج- مرحله بعد از تک خالهای جوش روی پروفیل از برنول استفاده میشود

د- برنول همان گاز استیلن و دی اکسید کربن است

 

121- تیرآهن پس از لانه زنبوری شدن با چه حروفی نشان داده میشود؟

الف)  CUP             ب) CNP              ج) CPE                د) CPB

 

122- ورق مثلثی (لچکی) در تیزه های قاب چه عملی انجام میدهد؟

الف- ارتفاع قاب را زیاد میکند                         ب- قاب را مسطح میکند

ج- افت فشار را در تارک قاب خنثی میکند        د- هر سه مورد

 

123- اتصال دوگانه در پای سوله چه وقت صورت میگیرد؟

الف- وقتی که ازدو طرف با دو عدد نبشی اتصال صورت گیرد

ب- در تکیه گاه مفصلی که به وسیله دو عدد بلت به بیس پلیت اتصال صورت میگیرد

ج- وقتی نبشی اتصال از یک سر به ستون جوش شود وازسوی دیگرروی بیس پلیت آزاد است

د- چنانچه نبشی ویاورق فلزی (پلیت)از یک طرف به بیس پلیت و از طرف دیگر به ستون جوش داده وشود

124 ) حذف شد.

125- ماده اصلی سیمان چه نام دارد؟

الف- آهک            ب- اسید کربنیک              ج- خاکستر            د- هیچکدام

 

126- در انبارکردن سیمان نباید بیش از.........کیسه را روی هم قرار دادو بین بدنه کیسه های سیمان انبارشده و دیوار..........سانتیمتر باید فاصله باشد تا از دیوار.........به کیسه سرایت نکند:

الف- 10- 20- رطوبت       ب- 12-20- رطوبت        ج- 10- 20- هوا    د- 12- 20- گرما

 

127- اندازه داده شده مربوط به کدام گزینه است؟            6 تا 5/2 سانتیمتر

الف- شن شکسته             ب- شن درشت          ج- قلوه سنگ           د- هیچکدام

 

128- خرک و غربال به ترتیب جزءکدام دسته از وسائل بتن ریزی هستند؟

الف- ابزار دستی – وسایل کار در ارتفاع        ب- لرزاننده بتن- تهیه بتن

ج- وسایل حمل و نقل- وسیله کنترل             د- وسایل کاردر ارتفاع- وسایل تهیه بتن

 

129- ماشین بتن کش گردان را چه مینامند؟

الف- بیچک           ب- تراک یا میکسر        ج- سانترال        د- هرسه مورد

 

130-برای تهیه بتن کندگیر به ملات سیمان تا......... درصد وزنش گرد آهک اضافه میکنند:

الف- 10%               ب-20%                ج- 25%              د- ب وج

 

131) حذف شد.

132- کدام شنارژ با عرض مساوی در آکس پی ها ساخته میشود و پی های ساختمان را در حالت طولی و عرضی به یکدیگر متصل مینماید؟

الف- شنارژهای افقی        ب- شنارژبندی قائم      ج- الف وب      د- هیچکدام

 

133- مقدار فولاد موجود در وصله بر اساس آیین نامه B.S نباید از ............. درصد سطح مقطع ستون بیشتر باشد.

الف- 5               ب- 10               ج- 15                  د- 20

 

134- در سقف تیرچه بلوک عنوان میلگرد عمودبرجهت تیرچه هابا فاصله 25تا45 سانتیمتر........ میباشد"

الف- میلگرد ممان منفی      ب- کلاف عرضی     ج- خاموت    د- میلگرد حرارتی

 

135- در یک تیر بتن آرمه میلگرد خاموت چه نیرویی را تحمل میکند؟

الف- فشاری          ب- کششی            ج- برشی و کمانش         د- هیچکدام

 

136-  دهانه چاه را برای چه طوقه چینی میکنند؟  

الف- مانع تماس آب بابدنه چاه                                 ب- زیبا کاری

ج- تکیه گاهی برای لوله های دهانه ی فاضلاب باشد     د- هیچکدام  

 

137- جنس لوله های انشعاب گیری آب ساختمان کدام است؟

           ب- پولیکا            ج- پلی اتیلن         د- هرسه موردP.V.Cالف-

 

 

138- در لوله کشی شوفاژدرهرطبقه محل رایزررفت وبرگشت را با چه علامتی نشان میدهند؟

الف-                 ب-                        ج-                      د-

 

139- تیرآهن نمره 20 پس از لانه زنبوری شدن به روش لیتسکا  20 سانتیمتر ورق  v=60 اضافه به کدام حالت نشان داده میشود؟            میلی متر

الف)      INP  200  CAST  TO 300ب- IPE  200  cast  tO  480 ج) CNP280      د-    CPE300

140-.........از ذرات بسیار ریزی بنام الکترون و پروتون تولید میشود.

الف- الکترسیته         ب- اتم          ج- نوترون     د- کار الکتریکی

 

142- واحد شدت جریان چیست؟

الف- اهم              ب- ژول           ج- آمپر          د- وات

143- فرمول زیر برای کدام میباشد؟

V=w/q

الف- اختلاف پتانسیل     ب- شدت جریان      ج- ولتاژ     د- الف-ج

144- نسبت مقدار ولتاژمنبع به شدت جریان عبوری سیم را چه مینامند؟

الف- شدت جریان    ب- کارالکتریکی     ج- مقاومت مخصوص   د- اهم

 

145- واحد کار الکتریکی چیست؟

الف- آمپر         ب- ژول               ج- وات          د-کولن

 

146- مقدار کار انجام شده در واحد زمان را جه میناند؟

الف- کارالکتریکی       ب- توان الکتریکی     ج- جریان نوری     د- الف-ب

 

147- واحد توان چیست؟

الف ژول بر ثانیه       ب- وات           ج- ولت          د- الف-ب

 

148- واحد جریان نوری چیست؟

الف- لومن            ب- لوکس             ج- کاتدلا         د- کلوین

 

149- درصد پخش نور نیمه غیر مستقیم به سمت بالا چندد میباشد؟

الف- 40تا60         ب- 60تا 100       ج- 90تا60     د- 90تا 65

 

150- نسبت شدت نور به سطحی که نوراز آن تابیده میشود را......مینامند.

الف شدت روشنایی      ب- شارنوری        ج- استلیپ        د- تراکم نوری

 

چیست؟Yاز حروف استاندارد سیمها منظور از 151-

الف- سیم نرم شده            ب- سیم از تعداد سیم نازک تشکیل شده

ج- روپوش(پروتودور)      د- برای یک هزار ولت

 

152- در حال حاضر تمام لامپهای تنگستن مخلوط........پر میشوند.

الف- جیوه و آرگن         ب- ازت و جیوه     ج- ازت و آرگون        د- آرگن واکسیژن

 

153- فتوسل نسبت به چه چیزی حساس میباشد؟

الف- رطوبت           ب- گرما           ج- سرما          د- نور

 

154- کاربرد شستی در کجاها میباشد؟

الف- زنگ اخبار        ب- دربازکن         ج- مدار الکتریکی راه پله       د- هرسه مورد

 

155- علامت مقابل در نقشه سیم کشی چیست ؟

الف- پریز         ب- کلید صلیبی            ج- کلید اتصال سری      د- کلید دوپل

 

156- محل قرارگرفتن کلیدروشنایی اتاق ........دراست.

الف- پشت          ب- بالای          ج- نزدیک بازشو               د- هیچکدام

 

157- ارتفاع کلیدها از کف اتاق ....سانتیمتر و پریزها......سانتیمتر است.

الف- 50-30      ب- 150-35       ج- 110-30تا35        د- 110-10تا20

 

158- فاصله محل جعبه تقسیم تا زیر سقف چند سانتیمتر میباشد؟

الف-25تا50          ب-35تا60           ج- 70تا90              د- 30تا50

 

159- پریزهای آشپزخانه در ........جا ظرفی ها قرار داده میشود.

الف- بالا             ب- پشت               ج- هم ارتفاع            د- پایین

 

160- برای آنکه نورکافی در سراسر اتاق پخش شود بهتر است که لامپهای سقفی از کف اتاق چقدر فاصله داشته باشد؟

الف- 5/1تا2متر       ب- 2تا20/2 متر     ج- 50/2تا70/2متر    د- 80/2تا3متر

 

 

161- چه مقدار از سطح زمین را آب اشغال مینماید؟

الف- 4/1           ب- سه ربع                 ج- دو ربع               د- هیچکدام

 

162- قطر مواد معلق در آب چقدر میباشد؟

الف- 4تا6 میکرون     ب- 6تا8میکرون     ج- 4تا10میکرون        د-6تا12میکرون

 

163- مواد کلوییدی جزء کدام دسته از ناخالصی های آب به حساب میآیند؟

الف معلق      ب- محلول              ج- اکسیژن             د- الف-ب

 

164- آبهای سطحی یکی از منابع آبهای آشامیدنی میباشد که دارای ......بیشتری است.

الف- آهن         ب- مس               ج- گاز کربنیک          د- اکسیژن

 

165- عمل انعقاد در تصفیه آب و فاضلاب را چه مینامند؟

الف- فلاگولاسیون      ب- لخته سازی        ج- کواگولاسیون        د- هرسه مورد

 

166- در جمع آوری فاضلاب از سطح شهرها برای مناطق مسکونی مسطح کدام سیستم است؟

الف-  شعاعی      ب- منطقه ای         ج- عمودی         د- بادبزنی

 

167- بیشترین مقدار مجاز درمواد محلول درآب به کدام یک از مواد زیر تعلق دارد؟

الف- آهن            ب- سولفات           ج- کلرور         د- ب وج

 

168- خاصیت زنگ زدگی کدام یک بیشتر است؟

         ب- چدن                 ج- آهن              ج- پولیکا PVCالف-

 

169- از کدام لوله در لوله کشی گاز استفاده میشود؟

الف- آزبست       ب- پولیکا           ج- مانسمان           د- پلی اتیلن

170- معمولا مقطع دودکش چه شکل هندسی دارد؟

الف دایره         ب- مربع            ج- مستطیل          د- چهارضلعی

 

171- قطعه استوانه ای که از داخل دنده شده و برای اتصال دو لوله استفاده میشود چه نام دارد؟

الف- بوشن             ب- زانو             ج- سه راهی        د- مغزی

 

172- کدام یک از موارد زیر جزء انواع شیر فلکه محسوب میشود؟

الف- کاسه           ب- بشقابی           ج- کشویی           د- هر سه مورد

 

173- علایم اختصاری لوله به طرف طبقه بالا چیست؟

                د- الف وبCW             ج-    UP            ب-DNالف-

174- علایم اختصاری لوله برگشت آب گرم مصرفی کدام است؟

ِ      د-الف-ج            DWHR       ج-   DHWR           ب-DHWSالف

175- برای تنظیم وقطع ووصل جریان در مسیر با لوله به قطر .....فقط از شیر بشقابی استفاده میشود.

الف- 2/1                ب- 4/3         ج-کوچکتراز4/3    د- بزرگتراز4/3

 

176- در لوله کشی چنانچه به موازات پی انجام شود حداقل فاصله لوله با پی چند سانتیمتر است/

الف- 20              ب-30               ج-50              د-100

 

177- برای رسم لوله کشی شوفاژ نقشه ساختمان با چه مقیاسی ترسیم میشود؟

الف- 20/1         ب- 50/1                ج-200/1            د-150/

 

178- حداقل فاصله لوله گاز با لوله های آب گرم چند سانتیمتر میباشد؟(روکار)

الف- 5             ب- 15                ج- 50                د- 100

 

179- حداقل فاصله لوله گازدرزیر کار با لوله آبگرم وسرد و کابلهای برق چند سانتیمتر میباشد؟ 

الف- 20           ب- 15            ج- 10               د- 50

 

180- به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوله های زیرکار از چه موادی استفاده میکنند؟

الف- نوار پلاستیکی         ب- پرایمر        ج- قیرذغال سنگی         د- هر سه مورد

 

181- در خرپا نشان داده شده چنانچه طول دهانه 40 متر باشد حداقل ارتفاع خرپا چند سانتیمتر میباشد؟

الف- 320              ب- 32              ج- 48                 د- 45

 

 

 

182- مطابق خرپا مقابل در کدام عضو نیروهای کششی ایجاد میشود؟

 

الف- 1               ب- 2                  ج- 3                      د- 4

 

183- برای جلوگیری از رانش پای ستون سوله از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف- پرلین           ب- بست قرباغه             ج- کرپی             د- بولت

 

184- حد اکثر طول ماهیچه در سوله کدام گزینه است؟

الف- 10/1 طول دهانه                       ب- 3/1طول دهانه    ج- 3/1ارتفاع تیزه      د- 10/1 ارتفاع تیزه

185- کدامیک از گزینه های زیر جزء سیمان های پرتلند فرعی نیست؟

الف- سفید             ب- حباب زا           ج- رنگی            د- ضدسولفاته

 

186- در ترکیبات سیمان سفید کدامیک از موارد زیر نمیتواند وجود داشته باشد؟

الف- رس              ب- اکسیدآهن              ج- سیلیس            د- آهک

 

187- لوله تخلیه فاضلاب در کدام سیستم لوله کشی زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف- فن کوئل           ب- آب          ج- شوفاژ           د- شوفاژو فن کوئل

 

188- کدام وصله برای ایجاد تغییر اندازه قطر در لوله کشی استفاده میشود؟

الف- مهره وماسوره            ب- مغزی             ج- بوشن          د- تبدیل

 

189- به منظور تامین روشنایی لازم به هنگام قطع برق شهر از.........استفاده میشود:

الف- رله مغناطیسی         ب- رله زمانی        ج- فتوسل         د- دیزل ژنراتور

 

190- کمترین شدت روشنایی بر حسب لوکس در کدامیک از فضاهای زیر مورد نیاز است؟

الف- کارگاه حسابداری        ب- تراشکاری       ج- آهنگری        د- اتاق عمل

 

191- کدام قوس پس از مهار کردن قابلیت بارگذاری دارد؟

الف- تیز                ب- نیمه بیضی           ج- سهمی تند        د- پنج او هفت

 

192- مدرسه آقا بزرگ کاشان دارای چه سبک معماری است؟

الف- رازی         ب- خراسانی             ج- اصفهانی        د- قاجاریه

 

193- کدام نوع سیمان برای ساختن ملات و پلاستر استفاده قرار میگیرد؟

الف- پرتلند تیپ یک                     ب- پرتلند مخصوص

ج- سیمان لیته                            د- سیمان پرتلند هواتمان

 

194- کدام گزینه جزء وسایل حمل و نقل بتن در کارگاه میباشد؟

الف- بتونیر                  ب- غربال             ج- بیچک           د- دامپر

195- مطابق شکل کدام گزینه مکان صحیح کلید را نشان میدهد؟

الف-                       ب-                            ج-                       د-

196- حداکثر دما برای بتن ریزی چند درجه میباشد؟

الف- 38                    ب-5-               ج- 43                  د- 5+

 

197- کدام ماده از افزودنیهای بتن نمیباشد؟

الف- سیمان           ب- گرد آهک           ج- روان کننده           د- ضد یخ

 

198- در تیرهای بتن مسلح در نزدیک تکیه گاه ها قطر خاموت را بیشتر و فواصل آنرا کمتر در نظر میگیرند این عمل برای جلوگیری از چه نیروی است؟

الف- برشی            ب- فشاری              ج- خمشی               د- کششی

 

199- کدامیک از جملات زیر در مورد زنگ زدگی میلگردها نادرست است؟

الف- زنگ زدگی سطحی خطری برای میلگرد ندارد

ب- چنانچه زنگ بصورت پوسته باشد باید پوسته زنگ از روی میلگرد پاک کرد

ج- تمیز کردن میلگرد از زنگ فقط از طریق سندپلاست انجام میشود

د- حداکثر ضخامت زنگ زدگی برابر 6/1 قطر میلگرد اصلی است